Звітність про винагороду

Правління банку
Наглядова рада

Структура, принципи формування та розмір винагороди членів Наглядової ради АТ «Ощадбанк», у тому числі компенсаційних виплат, визначені:

  • умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «Ощадбанк», затвердженими розпорядженням КМУ №519-р від 5 липня 2019 року;
  • Статутом АТ «Ощадбанк»;
  • Положенням про Наглядову раду АТ «Ощадбанк», затвердженим Постановою КМУ №643 від 10 липня 2019 року;
  • цивільно-правовими договорами, що укладені з членами наглядової ради.

Відповідно до укладених цивільно-правових договорів винагорода Члена Наглядової ради включає:

  • річну фіксовану базову винагороду, розмір якої розділяється на 4 (чотири) рівні частини та виплачується за результатами надання послуг за відповідний Звітний період*.
  • додаткову винагороду за виконання Членом Наглядової ради функцій голови наглядової ради (20 відсотків нарахованої базової винагороди за відповідний період) та за виконання Членом Наглядової ради функцій голови комітету наглядової ради (10 відсотків нарахованої базової винагороди за відповідний період, незалежно від кількості комітетів).

Виплата річної та додаткової винагород здійснюється за умови участі Члена Наглядової ради в засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів в загальній кількості не менше ніж 75% загальної кількості засідань Наглядової ради/її комітетів протягом Звітного періоду щоквартально.

Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовими договорами, укладеними з Членами Наглядової ради, також передбачено проведення Банком оплати проїзду, проживання та інших компенсаційних виплат Членам Наглядової ради, що пов'язані із реалізацією ними повноважень і виконанням обов’язків Члена Наглядової ради.

Також Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовими договорами передбачено здійснення страхування відповідальності членів Наглядової ради з урахуванням Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 535.

* Під звітним періодом розуміється повний календарний квартал року. Період виконання обов’язків Члена Наглядової ради з дати призначення Члена Наглядової ради до початку першого кварталу включається до першого звітного періоду, тобто перший звітний період може бути більшим ніж повний календарний квартал року.

 

звітність