Звітність про винагороду

Правління банку
Наглядова рада

          Принципи формування, структура та розмір винагороди голови правління, заступників голови правління та членів правління АТ «Ощадбанк» визначається на підставі:

 • Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року №322-VІІI, із змінами;
 • Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, із змінами;
 • Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-III, із змінами;
 • Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI, із змінами;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 року №859, із змінами;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року №141  «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки», із змінами;
 • Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року №64, із змінами;
 • Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року №814-рш, із змінами;
 • Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 липня 2019 року №88;
 • Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року №153;
 • Статуту АТ «Ощадбанк».

          Структура винагороди голови правління, заступників голови правління та членів правління АТ «Ощадбанк» (далі – членів виконавчого органу Банку) визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, а також Контрактом, укладеним Банком з членом виконавчого органу Банку. Такий Контракт від імені Банку підписується уповноваженою наглядовою радою особою на умовах, затверджених рішенням наглядової ради Банку.

До структури винагороди членів виконавчого органу Банку відносяться:

          Фіксована винагорода – основна заробітна плата (посадовий оклад). Члени виконавчого органу Банку, у період виконання ними посадових обов’язків, який вказується у Контракті та складає 5 (п’ять) років, отримують основну заробітну плату у розмірі, встановленому рішенням наглядової ради Банку;

Розмір основної заробітної плати члена виконавчого органу Банку:

 • визначається відповідно до укладеного з ним Контракту, в якому можуть бути також передбачені умови індексації посадового окладу. Розмір посадового окладу голови правління Банку визначається з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України1;
 • відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена виконавчого органу Банку в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності з огляду на розподіл повноважень між членами виконавчого органу Банку, який затверджується рішенням наглядової ради Банку;
 • є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 • не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

              Змінна винагорода – додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

              Додаткова заробітна плата:

 • сума виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників;
 • оплата за невідпрацьований час, а саме щорічні та додаткові відпустки, а також грошова компенсація за відпустки. За особливий характер праці (ненормований робочий день) члену виконавчого органу Банку надається додаткова щорічна відпустка. Тривалість додаткової відпуски визначається Колективним договором АТ «Ощадбанк»2, оплата додаткової відпуски включається у нараховану заробітну плату.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

Преміювання за підсумками роботи за календарний рік та /або інший період, яке здійснюється відповідно до рішення наглядової ради Банку та залежить від оцінки ефективності роботи члена виконавчого органу Банку;

Підходи до мотивації членів виконавчого органу Банку спрямовані на формування системи винагороди з прив’язкою її змінної частини до результатів ключових показників ефективності, що відображають успішність досягнення стратегічних цілей Банку, а також направлені на забезпечення справедливого ставлення до клієнтів та контролю за якістю послуг, що надаються клієнтам і мають відповідати та сприяти ефективному управлінню ризиками, не стимулюючи прийняття надмірного рівня ризику;

Наглядова рада Банку має право прийняти рішення щодо виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення /скасування її виплати з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку. Рішення щодо виплати змінної частини винагороди приймається Наглядовою радою Банку обґрунтовано та виважено з урахуванням прийнятих Банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності Банку, а також з дотриманням умов Контрактів членів виконавчого органу Банку.

          Страхування відповідальності члена виконавчого органу Банку відповідно до рішення наглядової ради Банку, в якому вказується розмір оплати Банком страхових послуг за договором добровільного страхування відповідальності посадових осіб3 Банку.

Банк може надавати членам виконавчого органу наступні компенсації та додаткові блага4:

            Витрати з метою захисту інтересів члена виконавчого органу Банку, пов’язаних із виконанням ним своїх повноважень, та у зв’язку з пред’явленням до нього будь- яких претензій, позовів, порушеними провадженнями в справах про адміністративні правопорушення або порушеними кримінальними провадженнями, або іншими справами, їх обсяг та порядок відшкодування визначаються у Контракті, що укладається Банком з членом виконавчого органу Банку.

            Членам виконавчого органу Банку, у період виконання ними посадових обов’язків компенсуються витрати пов’язані із службовим відрядженням (вид транспорту, категорія та вартість квитків до місця призначення і назад, проживання в готелях, добові, тощо).

Оплата листків непрацездатності здійснюється члену виконавчого органу Банку згідно з чинним законодавством України та включається у нараховану заробітну плату.

Виплати зі звільнення надаються члену виконавчого органу Банку відповідно до укладеного з ним Контракту та чинного законодавства України.

_____________________

1 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 р. №141 (із змінами).

2 Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом АТ «Ощадбанк», прийнятий загальними зборами представників трудового колективу АТ «Ощадбанк» 10 жовтня 2018 року.

3 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 4 липня 2018 р. № 535, із змінами.

4 Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) Банком члену виконавчого органу Банку, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму, укладеними з таким членом виконавчого органу Банку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу України).

 

звітність