Терміни, що використовуються в документарних операціях

Авізування (Advising) - офіційне повідомлення банку про відкриття акредитиву або зміни до нього, відправлене бенефіціару.

Авізуючий банк (Advising Bank) -банк, який на прохання банку-емітента або іншого банку авізує акредитив та будь-які зміни до нього бенефіціару.

Акредитив (Letter of Credit, L/C, Documentary Credit, Credit) - форма розрахунків, при яких банк-емітент за дорученням клієнта (наказодавця) бере на себе зобов'язання здійснити платіж одержувачу грошових коштів (бенефіціару) проти належного представлення документів, відповідних умовам акредитиву.

Акцепт (Acceptance) - згода на оплату або гарантування оплати платіжних документів.

Акцептуючий банк (Accepting Bank) - банк, який зробив акцепт на переказному векселі і прийме його до оплати після визначеної дати.

Аплікант (Наказодавець, Applicant, Credit Applicant, Buyer, Drawee) - особа, яка доручає відкрити акредитив і визначає його умови (наказодавець акредитиву, платник, імпортер, трасат (якщо потрібне використання перевідного векселя за умовами акредитиву).

Банк-емітент (Issuing Bank) - банк, який за дорученням апліканта (наказодавця) або за дорученням іншого банку або від власного імені відкриває акредитив на користь бенефіціара.

Банк бенефіціара (Beneficiary’s bank) - банк, який обслуговує бенефіціара по акредитивній формі розрахунків.

Банківський день - робочий день банку в тому місці, де повинна виконуватися дія, передбачена UСР 600 або іншими правилами, яким підпорядковується акредитив.

Безвідзивний акредитив (Irrevocable L/c) - акредитив, який не може бути змінений або анулюваний банком-емітентом без згоди бенефіціара, на користь якого він був відкритий, і підтверджуючого банку (якщо він є).

Бенефіціар (Beneficiary, Exporter, Seller) - особа, на користь якої виставлений акредитив (експортер, продавець, виконавець робіт або послуг).

Вантажовідправник (Consignor, Shipper) - особа, яка відправляє товари, зазвичай, але не завжди є бенефіціаром (консигнант).

Вантажоодержувач (Consignee) - особа, якій поставляються товари. Еквівалентні поняття: консигнатор, адресат.

Імпортний акредитив (Import Documentary Credit) - акредитив, який відкривається уповноваженим банком-емітентом за дорученням наказодавця акредитиву на користь бенефіціара, розташованого за територією України або на території України за умови відкриття трансферабельного акредитиву.

Індосамент (Endorsement) - передавальний напис, зроблений, як правило, на звороті переказного векселя, чека або іншого документа, який вказує на особу, якому передаються всі права по цьому документу.

Виконання акредитиву шляхом акцепту (by acceptance) - експортер виписує тратту на банк-емітент або на банк, підтверджуючий платіж, або на покупця. При наданні документів відбувається не платіж, а акцепт тратти. Платіж здійснюється в певний термін. Акредитив з траттою дозволяє імпортерові до настання терміну платежу реалізувати товар і за рахунок виручки сплатити акцепт.

Виконання акредитиву шляхом негоціації (by negotiation) - банк-емітент надає повноваження бенефіціару видати вексель на нього або на наказодавця акредитиву. Під негоціацією розуміється виплата коштів банком, уповноваженим на негоціацію, проти надання бенефіціаром тратт і документів. Акредитиви з негоціацією можуть оплачуватися як негайно, так і при настанні терміну платежу. Акредитиви можуть бути з вільною або обмеженою негоціацією. Якщо акредитив з вільною негоціацією, то будь-який банк може негоціювати документи.

Виконання акредитиву шляхом платежу після пред'явлення (by payment) - розрахунки з бенефіціаром здійснюються безпосередньо після надання відповідних документів у виконуючий банк, якщо виконані всі умови акредитиву.

Виконання акредитиву шляхом платежу з відстроченням (by def payment) - передбачають отримання платежу бенефіціаром не при наданні документів, а в пізніший термін, який передбачений умовами акредитиву. Виконання акредитиву шляхом платежу з відстроченням, як і шляхом акцепту, дозволяє імпортерові вступати у володіння документами значно раніше, ніж буде здійснений платіж.

Виконуючий банк (Available Bank) - банк, в якому акредитив передбачає виконання.

Належне надання (Complying presentation) – надання документів у повній відповідності до умов акредитиву (відповідно до UСР-600 або до інших міжнародних документів, затвердженим МТП, а також міжнародною стандартною банківською практикою).

Негоціація (Negotiation) - купівля і врахування переказних векселів (тратт) і документів, передбачених умовами акредитиву, негоціюючим банком.

Негоціюючий банк (Negotiating Bank) - банк, якому банк-емітент надав повноваження купити і врахувати переказні векселі (тратти) і документи, передбачені умовами акредитиву.

Непокритий акредитив - акредитив, не забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитиву.

Переказний вексель (Тратта, Bill of Exchange, Draft) - безумовний письмовий наказ однієї особи (трасанта) іншій особі (трасатові), підписаний першою особою,який вимагає від другої особи сплатити по пред'явленню або по настанню певної дати в майбутньому визначеної суми коштів трасантові або його наказу, або пред'явникові так, як зазначено у векселі (тратті).

Підтверджуючий банк (Confirming Bank) - банк, який додає своє власне платіжне зобов'язання до зобов'язання банку-емітента платити/акцептувати/негоціювати проти належного надання документів по акредитиву.

Підтверджений акредитив (Confirmed L/С) - акредитив, оплата по якому гарантована, окрім банку-емітента, іншим (підтверджуючим) банком.

Покритий акредитив - акредитив, забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитиву.

Наказодавець (Applicant, Credit Applicant, Buyer, Drawee) - особа, яка доручає відкрити акредитив і визначає його умови (наказодавець акредитиву, платник, імпортер, трасат (якщо потрібне використання переказного векселя за умовами акредитиву).

Рамбурсуючий банк (Reimbursing Bank) - банк, якому банк-емітент дав повноваження забезпечити відшкодування по акредитиву підтверджуючому (виконуючому) банку або іншому банку згідно наданих інструкцій.

Рамбурсне зобов'язання (Reimbursement’s liability) - самостійне безвідкличне зобов'язання рамбурсуючого банку, надане ним на підставі повноважень або на прохання банку-емітента виконуючому (підтверджуючому) банку, зазначеному в рамбурсних повноваженнях, оплатити рамбурсну вимогу, виставлену виконуючим (підтверджуючим) банком за умови її відповідності положенням рамбурсного зобов'язання або акцептувати та оплатити переказний вексель (тратту), виставлений на рамбурсуючий банк.

Рамбурсне повноваження (Reimbursement’s authorities) - інструкції і повноваження, відокремлені від акредитиву, які надані банком-емітентом рамбурсуючому банку здійснити відшкодування за акредитивом банку, який надав рамбурсну вимогу, або на вимогу банку-емітента акцептувати і оплатити переказний вексель (тратту), виставлену на рамбурсуючий банк.

Резервний акредитив (Stand-by L/c) - це безвідкличне зобов'язання банку-емітента, надане на користь Бенефіціара за дорученням Наказодавця акредитиву, здійснити оплату за Наказодавця в разі отримання вимоги на оплату разом з документами, передбаченими умовами акредитиву, підтверджуючими невиконання зобов'язань Наказодавцем.

Транспортні документи (Transport Documents, Documents of Movement) - документи, підтверджуючі відвантаження/відправку товару. У документарних операціях широко використовуються наступні транспортні документи: коносамент, авіаційна, дорожня і залізнична накладна, поштова квитанція.

Трансферабельний (переказний) акредитив (Transferable L/c) - акредитив, що передбачає можливість його використання повністю або частково одним або декількома бенефіціарами. Трансферабельний акредитив використовується у тому випадку, коли перший бенефіціар є посередником і бажає передати частину або всі свої права і зобов'язання реальному постачальникові (другому бенефіціару). Перший експортер доручає своєму банку авізувати другого експортера (постачальника) про суму, що підлягає переведенню і про умови акредитиву.

Трасант (Drawer) - особа, що виставила переказний вексель (тратту), векселедавець. Трасат (Drawee) - особа, на яку виставлений переказний вексель (тратта).

Тратта - безумовний письмовий наказ однієї особи (трасанта) іншій особі (трасатові), підписаний першою особою і що вимагає від другої особи сплатити по пред'явленню або по настанню певної дати в майбутньому вказаної суми грошей трасантові або його наказу, або пред'явникові так, як вказано у векселі (тратті).

Цедент (Assignor) - стосовно акредитивів — це бенефіціар, який інструктує авізуючий банк про переведення частини коштів переказного акредитиву третій особі.

Цесіонарій (Assignee) - третя особа (стосовно акредитивів, окрім наказодавця і бенефіціара), на користь якої можуть бути переказані кошти перевідного акредитиву.

Цесія - стосовно акредитивів – переуступка виручки.

Експортний акредитив (Export Documentary Credit) - акредитив, який відкривається іноземним банком-емітентом на користь бенефіціара, розташованого на території України.