Терміни

Переваги SWIFT GPI:

ШВИДКІСТЬ - половина gpi-платежів зараховується протягом 30 хвилин, майже 100% платежів - протягом 24 годин;

ОНЛАЙН ВІДСТЕЖЕННЯ - можливість відстежувати стадії проходження переказів у режимі онлайн;

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, що використовуються в gSRP, залишають в минулому неефективні довгострокові комунікації і листування з банками - кореспондентами і значно зменшують операційні ризики;

Можливість ПЕРЕГЛЯДУ УЧАСНИКІВ SWIFT GPI у відкритому доступі на ресурсі - www.swift.com;

!ВІДСУТНІСТЬ ДОДАТКОВОЇ КОМІСІЇ у Ощадбанку за відправку через SWIFT GPI.

До неторгових операцій відносяться:

 • платежі у вигляді процентів за кредитами (позиками);
 • платежі у вигляді дивідендів за корпоративним правами, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів (прибутків) за об'єктами інвестиційної діяльності, що не пов'язані з їх відчуженням, продажом, ліквідацією, зменшенням статутного капіталу;
 • платіж у вигляді процентів, нарахованих за коштами на поточних, вкладних (депозитних) рахунках;
 • операції з оплати праці, виплати стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, пов'язаних із виконанням ними трудових обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їхніх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, виплати премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування;
 • виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових органів, а також слідчих та інших правоохоронних органів;
 • оплата витрат, пов'язаних зі смертю фізичних осіб за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);
 • операції з оплати платежів, що мають обов'язковий характер, іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (уключаючи сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів) в іноземних державах, витрат іноземних адвокатів у разі порушення судових або кримінальних справ за кордоном;
 • оплата зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;
 • оплата фізичними особами лікування в медичних закладах в іноземній державі, а також оплата транспортування хворих на лікування за кордоном;
 • оплата фізичними особами навчання і стажування в навчальних закладах в іноземній державі, витрат пов'язаних із ними;
 • оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних держав;
 • оплата фізичними особами літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;
 • оплата витрат, пов'язаних із відрядженням за кордон;
 • платежі, пов'язані з прийняттям спадщини;
 • платежі на утримання дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб - нерезидентів в Україні, які не займаються підприємницькою діяльністю (інші операції, пов'язані з функціонуванням цих установ);
 • операції з виплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;
 • оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
 • операції фізичних осіб у разі оформлення виїзду таких осіб за кордон на постійне місце проживання;
 • платежі на виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами - нерезидентами стосовно відшкодування таких витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб - резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов'язаних із виконанням ними професійних обов'язків;
 • оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб – нерезидентів;
 • на підставі Е-ліцензії (індивідуальна ліцензія в електронній формі, що видається Національним банком України фізичній особі для здійснення нею валютної операції) отриманих з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя/розміщення коштів на власному рахунку за межами України/здійснення інвестиції за кордон.

Документи для відправки SWIFT-платежів в іноземній валюті:

Для резидентів:

 • Паспортний документ (паспорт або документ, що його замінює),
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер),
 • Підтвердні документи (якщо сума переказу в еквіваленті більша за 150 000 грн.) – документи, що підтверджують ціль неторгової операції.

Для нерезидентів:

 • Паспортний документ,
 • Підтвердні документи (якщо сума переказу в еквіваленті більша за 150 000 грн.) - підтверджують джерела походження готівки (оригінали декларацій, касових документів про видачу коштів тощо)

Вимоги до клієнтських реквізитів

Реквізити для відправки SWIFT-платежу в іноземній валюті:

 • найменування банку одержувача;
 • SWIFT-код банку одержувача;
 • IBAN (міжнародний номер рахунку отримувача);
 • найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса (резидентність) одержувача;
 • призначення платежу (мета платежу, номер рахунку-фактури тощо).

Реквізити для отримання SWIFT-платежу в іноземній валюті (необхідно повідомити відправнику):

 • прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) Отримувача;
 • місто і країна, в якій Ви знаходитесь;
 • реквізити Ощадбанку (SWIFT, тощо);
 • якщо переказ здійснюватиметься:
 • - на Ваш рахунок - IBAN (міжнародний номер Вашого поточного рахунку);
  - на паспортні дані - IBAN (міжнародний номер Транзитного рахунку банку), серія та номер паспорту, адреса реєстрації

Підтвердні документи

Підтвердні документи - повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.

Підтвердні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Документи, складені іноземною мовою (крім оригіналів документів, викладених російською), мають бути перекладені на українську мову, переклад має бути засвідчений нотаріально або перекладачем, який є штатним працівником АТ «Ощадбанк».

Легалізація документів:

Документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61р. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Правильність перекладу документів з однієї мови на іншу засвідчується нотаріально, якщо нотаріус знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов (однієї з них), переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус (Закон України «Про нотаріат», Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р. №20/5) або перекладачем, який є штатним працівником АТ «Ощадбанк» .

Якщо підтвердні документи викладені іноземною мовою, до банку подається їх переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або перекладачем, який є штатним працівником АТ «Ощадбанк». Документи, складені російською мовою, не підлягають перекладу на українську мову, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.