Оголошення про проведення конкурсу на посаду члена правління, відповідального за управління ризиками акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

Оголошується прийом  документів від претендентів для участі в конкурсному відборі кандидата на посаду члена правління, відповідального за управління ризиками акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – Банк або АТ «Ощадбанк»), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Основні напрями діяльності Банку:

Місія АТ «Ощадбанк» – бути вибором клієнта №1 в Україні, покриваючи потреби всіх категорій клієнтів у будь-якій точці країни та забезпечуючи легкий доступ населенню та підприємцям до фінансових ресурсів та послуг Банку.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

Стратегічні цілі Банку:

 • Підвищити ефективність банківського бізнесу;
 • Зберегти позицію в корпоративному сегменті;
 • Значно збільшити присутність у сегменті МСБ;
 • Зміцнити позицію у роздрібному бізнесі;
 • Оптимізувати  витрати.

 

Ключові стратегічні завдання:

 • Розробка комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками відповідно до специфіки Банку та таксономії його істотних ризиків.
 • Розробка і впровадження Декларації схильності до ризиків (RAF).
 • Забезпечення ефективного і прозорого стратегічного і оперативного управління ризиками Банку, встановлення лімітів та обмежень для забезпечення дотримання ризик-апетиту (схильності до ризиків) Банку, встановленого наглядовою радою у Декларації схильності до ризиків (RAS) і метриках.
 • Розробка, а також реалізація затвердженої Наглядовою радою Стратегії управління ризиками, виконання поточних і стратегічних завдань Банку, забезпечення довгострокового стабільного розвитку Банку, високої якості кредитного та інвестиційного портфеля Банку.
 • Розробка і підтримка ефективної системи оцінки, моніторингу та контролю профілю ризиків Банку в цілому та бізнес-підрозділів окремо.
 • Розробка і оновлення методології управління ризиками, моделей оцінки і IT-інструментів.
 • Стратегічне прогнозування управління ризиками.
 • Розробка комплексної системи звітності щодо ризиків.    
 • Забезпечення своєчасної участі наглядової ради Банку у вирішенні важливих питань з управління ризиками, забезпечення фінансової стабільності Банку, мінімізація можливих фінансових втрат від прийняття ризиків.
 • Підвищення загальної операційної ефективності ризик-процедур і культури управління ризиками Банку.

Для участі в конкурсному відборі кандидат надсилає на адресу електронної пошти: kyiv@pedersenandpartners.com наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом 31 липня  2020 року (три тижні з моменту оголошення):

 • заяву на участь в конкурсі;

Заява на участь у відборі на ім’я голови комітету з питань призначень та винагород посадовим особам АТ «Ощадбанк» Міхаеля Вайнштейна.  Заява має містити відомості про кандидата (ПІБ кандидата – повністю, адреса реєстрації/проживання кандидата та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адреса Skype у разі наявності) та бути підписана кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило)

 • біографічну довідку (резюме), підписану кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • мотиваційний лист, підписаний кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • конкурсну пропозицію;

Конкурсна пропозиція може містити бачення плану впровадження ефективного стратегічного і оперативного управління ризиками Банку, пропозиції щодо підвищення загальної операційної ефективності ризик-процедур і культури управління ризиками Банку, тощо;

 • особисте запевнення надати належним чином оформлені та засвідчені документи, перелік яких наведено нижче;
 • згоду на обробку персональних даних (форма додається).

Кандидати, що будуть відібрані та допущені до другого етапу конкурсу (про що їх буде окремо повідомлено компанією з добору персоналу у вільний спосіб на вибір компанії), мають надіслати наступні документи на адресу електронної пошти: kyiv@pedersenandpartners.com українською мовою та/або англійською мовою протягом 10 днів з дати отримання повідомлення про проходження до другого етапу:

 • засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу (на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату, зазначені кульковою ручкою (синє чорнило);
 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • засвідчену копію трудової книжки особи (за наявності в неї трудової книжки) або іншого документа, що засвідчують досвід роботи;
 • засвідчену копію документа про вищу освіту;
 • засвідчені копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи (за наявності таких документів);
 • довідку компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів або підтвердження / заява / лист від компетентного органу чи сертифікованого адвоката, що підтверджує, що податкові органи відповідної юрисдикції не видають такий документ;
 • довідку компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про відсутність в неї судимості;
 • інформації кваліфікованого (кваліфікованих) бюро кредитних історій про кредитну історію фізичної особи;
 • довідку органу банківського нагляду іноземної країни або іноземного банку, в якому кандидат обіймав протягом останніх трьох років посаду, про відсутність зауважень та фактів порушень банківського законодавства і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах (якщо претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду в іноземному банку);
 • рекомендації та інші документи на розсуд кандидата.

Інформація, отримана від претендентів та учасників конкурсу з метою участі в конкурсі, результати оцінювання претендентів та учасників конкурсу, а також будь-які інші матеріали конкурсу не підлягають будь-якому розкриттю чи розголошенню Банком та працівниками, посадовими особами Банку або третіми особами, залученими Банком на договірних умовах, які отримали до них доступ в ході виконання своїх обов’язків, окрім випадків їх розкриття на вимогу уповноваженого органу державної влади, яка є обов’язковою до виконання на підставі законодавства, або коли розкриття інформації вимагається відповідно до вимог законодавства чи необхідно для захисту прав та законних інтересів Банку, його працівників та посадових осіб. Інформація, отримана від претендента чи учасника конкурсу з метою участі в конкурсі, може також розкриватись, за умови отримання відповідної попередньої письмової згоди такого претендента або учасника конкурсу.

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю:  https://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting

Претендент на посаду члена правління, відповідального за ризики повинен відповідати таким вимогам:

 • Повна вища освіта (магістр або еквівалент) в області бухгалтерського обліку, ділового адміністрування, фінансів, економіки, математики або управління ризиками;
 • Мінімум 10 років досвіду роботи в банківській сфері та сфері управління ризиками;
 • Мінімум 5 років на керівних посадах в сфері управління ризиками у фінансових установах (бажано в банках) або в аудиторських компаніях, що мають досвід роботи в галузі аудиту банків;
 • Практичне вільне володіння українською або російською мовами, володіння англійською мовою є перевагою;
 • Комунікативні навички та лідерські якості;
 • Аналітичні та математичні навички, знання статистики, методів збору, аналізу і представлення даних;
 • Свідоцтва, які можуть дати перевагу: Менеджер з управління фінансовими ризиками (FRM), Професійний менеджер з управління ризиками (PRM).

 

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

 

10/07 – 31/07

 

Подання документів кандидатами на конкурс на адресу електронної пошти:  kyiv@pedersenandpartners.com

 

до 19/08

 

Співбесіда фіналістів з Наглядовою радою Банку (особисто або співбесіда за допомогою засобів дистанційного зв’язку).

За адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

 

Кандидати, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Pedersen&Partners (ТОВ «Педерсен енд партнерс») до 18:00 за київським часом  31 липня 2020 року (три тижні з моменту оголошення).

e-mail: kyiv@pedersenendpartners.com

Телефон для довідок: +380 44 500 59 88

Контактна особа: Цаповська Ольга.

Згода кандидата на обробку персональних даних

Прес-служба Ощадбанку
10.07.2020