Ощадбанк бере участь у Державній програмі "Доступне житло"

ПРОГРАМА

кредитування фізичних осіб на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 343 „Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов”

1. Загальні засади

1.1. Програма кредитування фізичних осіб на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 343 „Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов” (далі - Програма) визначає механізм взаємодії АТ „Ощадбанк” (далі - Банк) з фізичними особами (далі - Позичальники) та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачами бюджетних коштів) (далі – Розпорядники коштів) при кредитуванні фізичних осіб на придбання житла на первинному ринку нерухомості та компенсації витрат Позичальників за отриманим кредитом відповідно до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 343 (далі - Порядок часткової компенсації).

1.2. Програма застосовується щодо кредитів, які надаються Позичальникам згідно з внутрішніми документами Банку щодо кредитування фізичних осіб на придбання житла на первинному ринку нерухомості (далі – Внутрішні правила кредитування) та у відповідності до Порядку часткової компенсації.

2. Вимоги до Учасників Програми

та умови кредитування

2.1. Позичальниками, на яких можуть бути поширені процедури визначені цією Програмою, є фізичні особи, які мають право отримати часткову компенсацію процентів за Кредитом, що підтверджується відповідним документом, наданим Розпорядником коштів щодо відповідності Позичальника вимогам Порядку часткової компенсації.

2.2. Об’єкти будівництва, на придбання житла в яких може бути наданий Банком Кредит Позичальнику, з подальшим застосуванням процедур щодо часткової компенсації процентів, повинні бути включені до переліку об’єктів незавершеного будівництва, в яких може придбаватися житло відповідно до Порядку часткової компенсації, визначеного міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140 за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. При цьому, Об’єкти будівництва, в яких буде придбаватися житло повинні відповідати наступним додатковим вимогам:

- ступінь готовності Об’єкта будівництва повинен бути не менше 60%;

- кожен Об’єкт будівництва має бути погоджено Банком;

- продаж житла в Об’єкті будівництва має здійснюватись із застосуванням однієї з наступних схем продажу:

А) через використання цінних паперів/цільових безпроцентних облігацій,

Б) через участь у ФФБ,

В) шляхом купівлі майнових прав на нерухоме майно;

- відповідати іншим вимогам Внутрішніх правил кредитування.

2.3. Кредитування, до якого можуть бути застосовані положення цієї Порогами, здійснюється з урахування таких вимог:

а) Кредит Позичальнику надається в гривнях;

б) строк кредитування - до 15 років з моменту укладення Позичальником Договору про іпотечний кредит;

в) процентна ставка на момент видачі Кредиту - 16 % річних;

г) мінімальний обов’язковий авансовий платіж на придбання житла за рахунок власних коштів Позичальника - 20% від вартості житла;

ж) погашення Кредиту здійснюється рівними частинами або ануїтетними платежами;

з) додаткове забезпечення зобов’язань з повернення Кредиту та сплати інших платежів передбачених Договором про іпотечний кредит - порука кожного дієздатного члена сім'ї, який проживає разом з Позичальником.

3. Взаємодія Банку, Розпорядника коштів та Позичальника при кредитуванні

3.1. Потенційний Позичальник, який виявив бажання отримати Кредит за Порядком часткової компенсації, звертається до Розпорядника коштів з метою ознайомлення з переліком Об’єктів будівництва, де можливо придбати житло з отриманням кредиту Банку і підтвердження його відповідності вимогам Порядку часткової компенсації та готовності Розпорядника коштів здійснювати часткову компенсацію процентів Позичальнику.

3.2. У разі відповідності Потенційного Позичальника вимогам Порядку часткової компенсації та підтвердження готовності Розпорядника коштів здійснювати часткову компенсацію процентів Позичальнику (що підтверджується відповідним документом наданим Розпорядником коштів, в якому зазначається нормативна площа та розрахункова вартість житла), потенційний Позичальник звертається до Установи Банку з метою визначення можливості отримання ним Кредиту на обране житло в Об’єкті будівництва, який має бути попередньо погоджено Банком згідно п.2.2. цієї Програми.

При цьому, в складі пакету документів, необхідних для визначення можливості отримання Кредиту в Банку, Позичальником надається документ, що підтверджує готовність Розпорядника коштів здійснювати часткову компенсацію коштів за Кредитом, який буде наданий Позичальнику на придбання житла з урахуванням вартості, площі обраного Позичальником житла.

3.3. В Установі Банку Позичальник отримує інформацію стосовно діючих умов кредитування, правил оформлення та обслуговування Кредиту відповідно до обраної схеми придбання житла на первинному ринку нерухомості, витрат, що будуть ним понесені у зв’язку з отриманням Кредиту. Додатково Кредитний працівник повідомляє Позичальника про те, що відповідно до Порядку часткової компенсації:

а) часткова компенсація процентів Розпорядником здійснюється у межах коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті на відповідний рік;

б) житло, яке придбавається з використанням Кредиту повинно бути основним місцем проживання та місцем реєстрації Позичальника і членів його сім'ї та не можуть бути передані в найм (оренду);

в) компенсації підлягають фактично сплачені Позичальником проценти за користування Кредитом;

г) надання часткової компенсації процентів припиняється Розпорядником коштів у разі:

- прострочення Позичальником платежів за Договором про іпотечний кредит більше ніж на 180 календарних днів;

- порушення умов договору про надання часткової компенсації процентів;

- якщо середньомісячний грошовий дохід Позичальника і членів його сім'ї (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) з розрахунку на одну особу відповідно до поданої Позичальником податкової декларації перевищує п'ятикратний розмір середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахований згідно з даними Держстату;

- якщо за даними поданої податкової декларації депозити, розміщені у банках Позичальником і членами його сім'ї, перевищують 20 відсотків суми непогашеного Кредиту або у власності Позичальника та/або членів його сім'ї, на яких розраховувалася часткова компенсація процентів, є інше житло в межах одного населеного пункту площею понад норму, необхідну для постановки на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

д) Позичальник повинен щороку подавати до органу державної податкової служби податкову декларацію із зазначенням власних доходів і доходів членів своєї сім‘ї, які проживають разом з ним, а копію податкової декларації – Розпоряднику коштів.

3.4. На підставі документів, наданих Позичальником та усіма дієздатними членами сім’ї відповідно до Внутрішніх правил кредитування та визначених в п.3.2 цієї Програми, Кредитним працівником Установи Банку проводиться розгляд отриманих документів відповідно до внутрішніх вимог Банку, а також визначається сума Кредиту, яка може бути надана Позичальнику з урахуванням його кредитоспроможності, вартості забезпечення та інших чинників.

При визначенні можливої суми Кредиту Кредитним працівником повинна враховуватись вимога Порядку часткової компенсації, про те, що для отримання часткової компенсації процентів щомісячний платіж за Договором про іпотечний кредит з урахуванням часткової компенсації процентів на момент отримання Кредиту не повинен перевищувати 40 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім'ї. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за Договором про іпотечний кредит, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на Позичальника та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з Позичальником.

3.5. Питання щодо можливості надання Позичальнику Кредиту вноситься на розгляд відповідного колегіального органу Банку згідно Внутрішніми правилами кредитування.

При прийнятті позитивного рішення щодо надання Кредиту Позичальнику, Позичальник відкриває в Банку поточний рахунок, який буде використовуватись лише для отримання компенсації процентів за Кредитом Позичальника.

3.6. За результатами розгляду питання щодо можливості надання Кредиту, Банк повідомляє про прийняте рішення учасників кредитного процесу відповідно до Внутрішніх правил кредитування, а також Розпорядника коштів, шляхом направлення останньому відповідного листа.

3.7. Процедура та умови укладання відповідних договорів, що передують укладенню Договору про іпотечний кредит, згідно з обраною схемою придбання житла на первинному ринку нерухомості, сплата власного внеску Позичальника з метою придбання житла, підготовка до укладення необхідних договорів, які супроводжуватимуть кредитну операцію здійснюється відповідно до порядку передбаченого Внутрішніми правилами кредитування.

3.8. Не пізніше дня укладення необхідних договорів, які супроводжують кредитну операцію (відповідно до Внутрішніх правил кредитування) здійснюється укладення трьохстороннього Договору про надання часткової компенсації процентів між Розпорядником коштів, Банком та Позичальником. Договір про надання часткової компенсації процентів укладається на весь строк дії Договору про іпотечний кредит.

4. Порядок часткової компенсації процентів Позичальнику

4.1. Порядок здійснення часткової компенсації процентів визначається укладеним Договором про надання часткової компенсації процентів між Розпорядником коштів, Банком та Позичальником, відповідно до якого:

Розпорядник коштів резервує за Позичальником кошти, необхідні для часткової компенсації процентів відповідно до укладеного Договору часткової компенсації процентів та в межах отриманих бюджетних коштів;

Установа Банку визначає суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації процентів відповідно до фактично отриманих від Позичальників платежів за процентами згідно з Договором про іпотечний кредит з наданням такої інформації не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Позичальником були фактично сплачені проценти за Кредитом, Розпоряднику коштів шляхом направлення йому зведеного реєстру у розрізі всіх Позичальників;

Розпорядник коштів не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Позичальником були фактично сплачені проценти за Кредитом, перераховує кошти часткової компенсації процентів на спеціальні поточні рахунки Позичальників згідно зведеного реєстру, наданого Установою Банку щодо необхідної суми компенсацій.

4.2. Позичальник сплачує нараховані Банком проценти за Договором про іпотечний кредит незалежно від факту отримання часткової компенсації процентів від Розпорядника.

5. Особливості супроводження кредитної операції

5.1. Супроводження кредитної операції здійснюється відповідно до Внутрішніх правил кредитування.

5.2. У разі прострочення Позичальником платежів за Кредитом більш ніж на 30 днів, Установа Банку, яка супроводжує Кредит, надсилає лист Позичальнику з попередженням про можливість втрати права на отримання часткової компенсації у разі, якщо прострочення платежів за Кредитом становитиме більше ніж 180 календарних днів.

5.3. У разі прострочення Позичальником платежів за Кредитом більше ніж на 180 днів, Установа Банку, яка супроводжує Кредит, наступного робочого дня надсилає лист-повідомлення Розпоряднику коштів про наявність факту прострочення платежів за Кредитом більше ніж 180 днів.

22.05.2012

інші пропозиції