Партнери

Загальні кваліфікаційні вимоги до страхових компаній

1.  Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Ощадбанком, мають відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

СК та її діяльність відповідає Закону України «Про страхування» та іншим нормативно-правовим актам України у сфері страхування. 
СК здійснює діяльність на ринку страхування не менше 3 років. 
В історії існування СК (враховується також інформація щодо керівників та власників компанії) відсутні випадки, що можуть негативним чином характеризувати її ділову репутацію. 
Частка переданих на перестрахування чистих страхових платежів за попередній календарний рік становить не більше 60% їх загального обсягу. 
Відсутність збитку за попередній звітній календарний рік у значних розмірах (більше 10% від власного капіталу на останню звітну дату). Ця вимога не стосується компаній страхування життя. 
Сума чистих активів СК повинна бути більшою за його статутний капітал на останню звітну дату. 
Розмір статутного капіталу на останню звітну дату є більшим ніж мінімальне значення цього показника, встановлене Законом України «Про страхування» для відповідного типу страхових компаній. 
Значення показника андерайтингу (співвідношення витрат, пов’язаних із врегулюванням страхових випадків, і страхових виплат до суми чистих зароблених премій) за останній звітний календарний рік знаходиться в межах від 10% до 80%. 
Питома вага чистих страхових платежів (валові надходження страхових платежів, що зменшені на частку страхових платежів, що повертаються страхувальникам та сплачуються перестраховикам), отриманих від страхування кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту) та страхування фінансових ризиків, не перевищує 60% у загальному обсязі чистих страхових премій страховика на останню звітну дату та за попередній календарний рік згідно зі звітністю страховика.  
Питома вага чистих страхових платежів (валові надходження страхових платежів, що зменшені на частку страхових платежів, що повертаються страхувальникам та сплачуються перестраховикам), отриманих від страхування наземного транспорту (крім залізничного), обов’язкового та добровільного страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів не перевищує 80% загального обсягу чистих страхових платежів страховика на останню звітну дату та за попередній календарний рік згідно зі звітністю страховика. 
Відсутність негативної кредитної історії СК. 
Відсутність податкового боргу. 
Наявність у СК цілодобової лінії підтримки клієнтів. 

2.  Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Ощадбанком, та, на їх думку, відповідають кваліфікаційним вимогам, подають до управління по роботі з фінансовими установами такі документи:

Супроводжувальний лист СК, підписаний керівником СК на фірмовому бланку СК, додатками до якого є: 

1) Комерційна пропозиція СК, оформлена у вигляді презентації, яка має містити інформацію про: 

 • СК (її рейтинги, долю ринку, досягнення); 
 • акціонерів/співвласників СК; 
 • досвід співпраці СК з банками, перелік успішних проектів; 
 • страхові продукти СК, що пропонуються для реалізації Ощадбанку або його клієнтам; 
 • відповідального представника СК (ПІБ, телефон, електронна адреса).    

2) Документи СК, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки страхової компанії та пронумеровані[1]:

 • копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;
 • копії ліцензій на провадження відповідних видів страхової діяльності;
 • копія статуту;
 • аудиторський висновок про фінансовий стан СК за останній звітний рік та/або довідку про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства (для акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах у розмірі 10 і більше відсотків простих акцій);
 • довідка про відсутність простроченої та неврегульованої заборгованості перед бюджетом та  загальнообов’язковими державними фондами;
 • лист від Нацфінпослуг України стосовно відсутності приписів на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання в повному обсязі;
 • у разі збиткової діяльності страхової компанії в останньому звітному періоді та/або останній звітний рік лист від СК з поясненнями причин збитковості та плану виходу СК на прибуткову діяльність;
 • фінансову звітність СК за останні три роки та на останню звітну дату за формою, що подається в Нацфінпослуг (із пояснювальною запискою та всіма додатками) в прошитому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді (формат Word та Excel);
 • підтвердження присвоєння страховику та його перестраховикам рейтингів провідними світовими рейтинговими компаніями (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо) та/або національними рейтинговими агентствами;
 • опис програм облігаторного перестрахування (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий тощо);
 • інформація про учасників або засновників страховика на дату подання документів згідно з офіційними документами страховика та структура акціонерів страховика;
 • загальна інформація про керівника та головного бухгалтера СК, яка має включати дані про освіту та досвід роботи у сфері страхування, в тому числі досвід роботи на керівних посадах у сфері страхування, за формою додатку 3 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності;
 • протокол колегіального органу управління страхової компанії, який містить рішення про призначення керівника страхової компанії;
 • наказ про призначення керівника страхової компанії;
 • копії паспорта та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку керівника та головного бухгалтера СК;
 • інформація про наявність у страховика відокремлених підрозділів (філій, представництв, точок продажу), їх перелік із зазначенням місцезнаходження, номерів телефонів, E-mail, прізвищ, імен, по батькові, освіти керівника і головного бухгалтера за формою додатку 5 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності;
 • правила страхування та типові форми договорів страхування з урахуванням вимог Ощадбанку, розміщених на зовнішньому корпоративному сайті Ощадбанку, страхові тарифи;
 • інформація про професійні об’єднання страховиків, до складу яких входить СК;
 • інформація щодо структури власності та кінцевого бенефіціарного власника (-ів) СК;
 • довідка щодо наявності/відсутності у СК кредитів та невиконаних зобов’язань за ними (в довільній формі).

3) Порядок подання документів для отримання акредитації

Документи, що подаються для отримання акредитації, з описом (переліком) поданих документів, повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і подаються в папці-регістраторі (кожний документ в окремому файлі). Опис (перелік) поданих документів має містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.

4) Максимальні строки, необхідні Ощадбанку:

 • для перевірки відповідності страхової компанії вимогам Ощадбанку – 90 календарних днів після отримання від страхової компанії заяви на акредитацію та повного пакета документів, зазначеного в пункті 2;
 • для погодження умов договорів страхування вимогам Ощадбанку – 30 календарних днів для кожного окремого договору страхування.


На вимогу Банку СК має надати інші документи для уточнення поданої інформації


Вимоги до договорів страхування

1. Загальні вимоги

1.1. Договори страхування, що необхідні для захисту фінансових інтересів Банку при здійсненні кредитних операцій, укладаються в трьох примірниках, для страховика та страхувальника, сторони договору страхування, та Банку - безумовного Вигодонабувача за всіма договорами страхування, укладеними з позичальниками Банку.

1.2. Договором страхування повинен бути передбачений вичерпний перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

1.3. До договору страхування за взаємною згодою сторін та Вигодонабувача можуть вноситись зміни та доповнення, які не суперечать чинному законодавству України. Всі зміни і доповнення до договору укладаються на підставі заяви або листа однієї з сторін в письмовій формі у вигляді додаткових договорів в 3 (трьох) примірниках, кожний з яких підписується представниками сторін та Вигодонабувача і складе невід’ємну частину договору страхування.

1.4. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу та Вигодонабувача не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії договору страхування.

2. Окремі вимоги

2.1. Окремі вимоги до договорів страхування нерухомого майна – предмета іпотеки та рухомого майна (крім наземних транспортних засобів), що є предметом застави:

2.1.1. Страхова сума при страхуванні предмета застави/іпотеки встановлюється у розмірі договірної вартості майна, зазначеної в іпотечному договорі та/або договорі застави;

2.1.2. Строк дії договору страхування:

2.1.2.1. при страхуванні майна позичальників – юридичних осіб, договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору;

2.1.2.2. при страхуванні майна позичальників – фізичних осіб, договір страхування укладається на весь строк дії договору забезпечення, до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.1.3. Франшиза за договорами страхування нерухомого та рухомого майна встановлюється у розмірі до 1% від страхової суми кожної окремої одиниці застрахованого майна.

2.1.4. Умови страхування будівельно-монтажних робіт об’єктів, що є предметом застави/іпотеки, при дії всіх вище визначених вимог, визначаються виключно за погодженням з Банком.

2.2. Окремі вимоги до договорів страхування наземних транспортних засобів (далі – ТЗ):

2.2.1. Страхова сума при страхуванні наземних транспортних засобів встановлюється у розмірі його ринкової вартості, що діє на початок дії кожного року страхування.

2.2.2. Строк дії договору страхування:

2.2.2.1. при страхуванні ТЗ позичальників – юридичних осіб, договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору;

2.2.2.2. при страхуванні ТЗ позичальників – фізичних осіб, що є предметом застави, договір страхування укладається на весь строк дії договору забезпечення, до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.2.3. Франшиза за договорами страхування наземних транспортних засобів встановлюється у наступних розмірах:

2.2.3.1. за всіма ризиками (включаючи конструктивну загибель транспортного засобу) крім ризику „незаконне заволодіння” – до 1% від страхової суми;

2.2.3.2. за ризиком „незаконне заволодіння” – до 10% від страхової суми.

2.3. Окремі вимоги до договорів страхування життя Страхувальників – Клієнтів Банку або страхування Страхувальників – Клієнтів Банку від нещасних випадків:

2.3.1. Страхова сума встановлюється:

2.3.1.1. при страхуванні життя позичальника – в перший рік страхування – на суму наданого кредиту, у подальшому – у розмірі залишку заборгованості за кредитом на початок дії кожного наступного року страхування;

2.3.1.2. при страхуванні позичальника від нещасних випадків – в перший рік страхування – на суму наданого кредиту, у подальшому – у розмірі залишку заборгованості за кредитом на початок дії кожного наступного року страхування.

2.3.2. Строк дії договору страхування: договір укладається до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.3.3. Франшиза за договорами страхування життя Страхувальників - Клієнтів Банку або страхування Страхувальників - Клієнтів Банку від нещасних випадків не застосовується.

2.4. Окремі вимоги до договорів страхування фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно:

2.4.1. Страхова сума при страхуванні фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно встановлюється у розмірі його договірної вартості, що зазначена в договорі застави/іпотеки. 

2.4.2. Строк дії договору страхування при страхуванні фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно, що є предметом застави (іпотеки) – не може бути більше строку дії позовної давності.

2.4.3. Франшиза за договорами страхування фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно не застосовується.

2.5. Окремі вимоги до договорів страхування тварин:

2.5.1. Страхова сума при страхуванні тварин встановлюється у розмірі їх договірної вартості, що зазначена в договорі застави.

2.5.2. Строк дії договору страхування: договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.5.3. Франшиза за договорами страхування тварин не повинна перевищувати 10% від страхової суми кожної окремої групи тварин.

2.6. Окремі вимоги до договорів страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур:

2.6.1. Страхова сума при страхуванні майбутнього врожаю сільськогосподарських культур встановлюється у розмірі його договірної вартості, що зазначена в договорі застави.

2.6.2. Франшиза за договорами страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур не повинна перевищувати 10% від страхової суми кожної окремої культури.

2.7. Страхові платежі за всіма договорами страхування, що зазначені вище, вносяться страхувальником (позичальником) наступним чином:

2.7.1. страхувальником фізичною особою – разовим річним платежем у повному обсязі до початку першого року дії договору страхування та, при страхуванні на кілька років, до початку наступного періоду страхування відповідно до умов договору страхування.

2.7.2. страхувальником юридичною особою – разовим річним платежем у повному обсязі до початку дії договору страхування або з розстроченням по строках згідно укладеного договору страхування, але не рідше ніж раз у квартал.


Перелік акредитованих страхових компаній

Перелік акредитованих страхових компаній

Банк здійснює співпрацю в межах окремих умов кредитування зі Страховими компаніями, що акредитовані в Банку та з якими Банком досягнуто домовленостей щодо умов співпраці.

 1. 1.  Окремі умови кредитування «Toyota, Mercedes, Chrysler, Jeep, Dodge, Nissan, Renault» (в межах співпраці з корпорацією «Укравто») та для електромобілів усіх брендів авто усіх дилерів - страхові компанії мають забезпечувати вид страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  2.   Окремі умови кредитування «Віді 1» та «Віді 2» - страхові компанії мають забезпечувати вид страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  3.   Окремі умови кредитування «Kia, Chery, Chevrolet» (в рамках співпраці з корпорацією «Укравто») - страхові компанії мають забезпечувати види страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  4.   Окремі умови кредитування «Укравто» (для всього модельного ряду) - страхові компанії мають забезпечувати вид страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  5.   Окремі умови кредитування «Богдан» (в межах співпраці з партнером «Богдан Авто Холдинг») - страхові компанії мають забезпечувати вид страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  6.   Окремі умови кредитування «ЛЕГКИЙ КРЕДИТ» (для кредитів оформлених з 02.04.2018 р.) - страхові компанії мають забезпечувати вид страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  7.    Окремі умови кредитування «ОЩАД ДРАЙВ» - страхові компанії мають забезпечувати вид страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  8.   Окремі умови кредитування «Регіональні» (для Одеського регіонального управління) - страхові компанії мають забезпечувати види страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  9.   Окремі умови кредитування «Партнерська 5» - страхові компанії мають забезпечувати види страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  10.Окремі умови кредитування «Партнерська 7» - страхові компанії мають забезпечувати види страхування в межах відповідних окремих умов кредитування.

  11.Окремі (акційні) умови кредитування фізичних осіб на інвестування об‘єктів будівництва шляхом укладення інвестиційних договорів з  акціонерним товариством «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лестер», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» - страхові компанії мають забезпечувати всі види страхування в межах даних Окремих/Акційних умов кредитування.

Перелік страхових компаній, які можуть надавати позичальникам послуги зі страхування в межах Окремих умов кредитування по продукту «Автокредит»*

Окремі умови кредитування «Toyota, Mercedes, Chrysler, Jeep, Dodge, Nissan, Renault» (в межах співпраці з корпорацією «Укравто») та для електромобілів усіх брендів авто усіх дилерів. Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт",  ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ "СК "ВУСО", ТДВ "Експрес Страхування", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп").

Окремі умови кредитування «Віді 1» та «Віді 2». Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування", ТДВ "СК "ВіДі – Страхування" (Тільки «Віді 2»), ПрАТ "СК ПЗУ Україна", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан",  ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ СК "ВУСО", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп").

Окремі умови кредитування «Kia, Chery, Chevrolet» (в рамках співпраці з корпорацією «Укравто»). Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан" , ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ СК "ВУСО", ТДВ "Експрес Страхування", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп");

- нещасного випадку або життя Позичальника (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", ТДВ СК "АХА Страхування життя", ПрАТ "КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБІЗНЕС", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК "УСГ", ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан" ,ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", ПрАТ "УПСК", ПрАТ СК "ВУСО", ТДВ "Експрес Страхування", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп").

Окремі умови кредитування «Укравто» (для всього модельного ряду). Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування" АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ "СК "ВУСО", ТДВ "Експрес Страхування", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп").

Окремі умови кредитування «Богдан» (в межах співпраці з партнером «Богдан Авто Холдинг»). Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування",  АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт",  ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ "СК "ВУСО", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп").

Окремі умови кредитування «ЛЕГКИЙ КРЕДИТ» (для кредитів оформлених з 02.04.2018 р.). Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування", ТДВ "СК "ВіДі – Страхування", ПрАТ "СК ПЗУ Україна", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан",  ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ "СК "ВУСО", ТДВ "Експрес Страхування", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп").

Окремі умови кредитування «ОЩАД ДРАЙВ». Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування", ТДВ "СК "ВіДі – Страхування", ПрАТ "СК ПЗУ Україна", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан" , ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ "СК "ВУСО", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп")

Окремі умови кредитування «Регіональні» (для Одеського регіонального управління). Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "АХА Страхування", ПрАТ "СК ПЗУ Україна", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ", ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан",  ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт",  ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ "СК "ВУСО", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп");

- нещасного випадку, але тільки на перший рік кредитування (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", ТДВ СК "АХА Страхування життя", ПрАТ «КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС», ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК  "УСГ",  ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан" , ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК "Український страховий стандарт",  ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ "СК "ВУСО", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп").

Окремі умови кредитування «Партнерська 5». Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ СК "Універсальна", ТДВ "СК "Гардіан" , ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", ПрАТ "УПСК", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", ПрАТ СК "УНІКА", ПрАТ "СК "ТАС", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПрАТ СК "АХА Страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС");

- нещасного випадку, але тільки на перший рік кредитування (ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", ТДВ "СК "Гардіан" , ПрАТ "СК "Український страховий стандарт",  ПрАТ "УПСК", ПрАТ "КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБІЗНЕС", ТДВ СК "АХА Страхування життя", ПАТ "СК "Країна", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС").

Окремі умови кредитування «Партнерська 7». Обов’язкове страхування в одній з акредитованих банком страхових компаній:

- транспортного засобу за пакетом «повне КАСКО» (ПАТ "СК "Країна", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПрАТ СК "АХА Страхування", ПАТ СК "Універсальна", ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", ПрАТ "УПСК", ПрАТ СГ "ТАС", ПрАТ СК "УНІКА", ТДВ "СК "ВіДі – Страхування", ТДВ "СК "Гардіан", АТ "СК "Просто-страхування")

- нещасного випадку, але тільки на перший рік кредитування (ПрАТ «КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС», ПАТ "СК "Країна", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПАТ СК "Універсальна", ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", ПрАТ "УПСК", ПрАТ СГ "ТАС", ТДВ "СК "ВіДі – Страхування", ТДВ "СК "Гардіан", ТДВ СК "АХА Страхування життя")

*Страхування здійснюється за кожним з видів страхування в будь-якій з перелічених страхових компаній за вибором позичальника