Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу за 15.12.2014


Вiдповiдно до Протоколу № 10 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом опитування вiд 15 грудня 2014 року наглядова рада вирішила: На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 року № 633 «Про збільшення статутного капіталу публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та внесення змін до його Статуту» здійснити емісію додаткових акцій публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" існуючої номінальної вартості. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний) – акцiї простi iменнi у кiлькостi 9 999 штук на суму 11 598 840 000,00 гривень; спосiб розмiщення – приватний. Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – статутний капiтал збiльшується на суму 11 598 840 000,00 гривень шляхом випуску 9 999 додаткових акцій номінальною вартістю – 1 160 000,00 гривень. Цiна розмiщення дорівнює номiнальнiй вартостi акцiй.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає-163,37%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ„Ощадбанк” – Державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій, які їй належить у статутному капіталі Банку, через органи управління Банку.

Спосiб оплати цiнних паперiв – оплата акцій Банку здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 633 «Про збільшення статутного капіталу публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та внесення змін до його Статуту» облігаціями внутрішньої державної позики за їх номінальною вартістю шляхом їх зарахування на рахунок Банку.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв – збільшення статутного капіталу публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – АТ«Ощадбанк» зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Тютюн А.О. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

інші пропозиції