Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 08.04.2015

Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року):

Достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк" Диби Михайла Iвановича. На посадi члена ревiзiйної комiсiї перебував з 10.06.2014 року.

Наглядова рада вирiшила прийняти рiшення про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк". Затвердити персональний склад ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк":

- Войцеховська Свiтлана Михайлiвна – член ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк";

- Дуда Володимир Петрович - член ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк";

- Лiвий Iван Зеновiйович - член ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк",

а також призначила головою ревізійної комісії АТ «Ощадбанк» Войцеховську Світлану Михайлівну.

Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради АТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку.

Також наглядова рада вирiшила обрати головою наглядової ради АТ "Ощадбанк" Гребу Романа Володимировича та обрати заступником голови наглядової ради АТ "Ощадбанк" Шевальова Артема Валентиновича.

Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.

Стосовно iнших посад, якi обiймали вищезазначені особи протягом останнiх п'яти рокiв iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi не володiють.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Драчко-Єрмоленко Є.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

інші пропозиції