Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 07.04.2015

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 квiтня 2015 року № 155 «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Державний ощадний банк України” (чинна з 07.04.2015 р.):

На часткову зміну пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2014 р. № 70 “Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” та публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 21/1, ст. 673, № 48, ст. 1274):

- призначити членами наглядової ради публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Волошина Вячеслава Едуардовича — керівника Служби Міністра юстиції, Гребу Романа Володимировича — заступника Міністра Кабінету Міністрів України, Маркарову Оксану Сергіївну — заступника Міністра фінансів — керівника апарату, Шевальова Артема Валентиновича — заступника Міністра фінансів з питань європейської інтеграції;

- припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Алексєєва Ігоря Сергійовича (на посадi заступника голови наглядової ради перебував з 23.07.2014 року, замiсть звiльненої особи на зазначену посаду нiкого не обрано), Войцеховської Світлани Михайлівни (на посадi голови наглядової ради перебувала з 18.03.2014 року, замiсть звiльненої особи на зазначену посаду нiкого не обрано), Коцюби Володимира Олександровича (на посадi перебував з 12.03.2014 року), Лісовенка Віталія Васильовича (на посадi перебував з 12.03.2014 року).

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надали. Зазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi не володiють. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв. Про iншi посади, якi обiймали призначені особи протягом останнiх п`яти рокiв iнформацiя вiдсутня.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Драчко-Єрмоленко Є.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

інші пропозиції