Оголошення про проведення конкурсу на посаду члена правління, відповідального за фінанси акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

Новини Ощаду

(текст оголошення з урахуванням змін відповідно до рішення Наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 17.08.2020 року)

Оголошується прийом  документів від претендентів для участі в конкурсному відборі кандидата на посаду члена правління, відповідального за фінанси акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – Банк або АТ «Ощадбанк»), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Основні напрями діяльності Банку:

Місія АТ «Ощадбанк» – бути вибором клієнта №1 в Україні, покриваючи потреби всіх категорій клієнтів у будь-якій точці країни та забезпечуючи легкий доступ населенню та підприємцям до фінансових ресурсів та послуг Банку.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

Стратегічні цілі Банку:

 • Підвищити ефективність банківського бізнесу;
 • Зберегти позицію в корпоративному сегменті;
 • Значно збільшити присутність у сегменті МСБ;
 • Зміцнити позицію у роздрібному бізнесі;
 • Оптимізувати  витрати.

Ключові стратегічні завдання:

 • Трансформація функції фінансового управління.
 • Постійна оцінка короткострокових і довгострокових стратегічних фінансових цілей, підготовка пропозицій для Наглядової ради та Правління з постановки стратегічних фінансових цілей.
 • Управління фінансовими ресурсами, фінансове планування і фінансова звітність, включаючи планування капіталовкладень і модель управління ліквідністю.
 • Керівництво і нагляд за функціями фінансового обліку та регуляторної звітності (головний бухгалтер) Банку, їхньою точністю та об'єктивністю.
 • Розробка ефективної політики і стратегії в сфері оподаткування, оцінки фіскального впливу під час довгострокового планування і надає рекомендації з цього питання.
 • Організація процесу зовнішнього аудиту.
 • Забезпечення своєчасного і точного аналізу бюджетів, фінансових тенденцій і прогнозів.
 • Впровадження і підтримка комплексної системи управлінського обліку і трансфертного ціноутворення.
 • Забезпечення ефективного дотримання відповідних політик, визначених підрозділом з управління ризиками та КУАП, зокрема, щодо управління короткостроковою ліквідністю, валютними позиціями і інвестиціями з фіксованим доходом.
 • Управління і контроль витрат, моніторинг бюджету.
 • Адміністрування процесу закупівель.

Для участі в конкурсному відборі кандидат надсилає на адресу електронної пошти: kyiv@pedersenandpartners.com наступні документи українською мовою або англійською мовою до 18:00 за київським часом 31  липня  2020 року (три тижні з моменту оголошення):

 • заяву на участь в конкурсі;

Заява на участь у відборі на ім’я голови комітету з питань призначень та винагород посадовим особам АТ «Ощадбанк» Міхаеля Вайнштейна.  Заява має містити відомості про кандидата (ПІБ кандидата – повністю, адреса реєстрації/проживання кандидата та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адреса Skype у разі наявності) та бути підписана кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило)

 • біографічну довідку (резюме), підписану кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • мотиваційний лист, підписаний кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • конкурсну пропозицію;

Конкурсна пропозиція може містити план трансформації функції фінансового управління, пропозиції з реалізації управління і контролю витрат,  пропозиції щодо поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності Банку, тощо;

 • особисте запевнення надати належним чином оформлені та засвідчені документи, перелік яких наведено нижче;
 • згоду на обробку персональних даних.

Завантажити форму

Кандидати, що будуть відібрані та допущені до другого етапу конкурсу (про що їх буде окремо повідомлено компанією з добору персоналу у вільний спосіб на вибір компанії), мають надіслати наступні документи на адресу електронної пошти: kyiv@pedersenandpartners.com українською мовою та/або англійською мовою протягом 10 днів з дати отримання повідомлення про проходження до другого етапу:

 • засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу (на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату, зазначені кульковою ручкою (синє чорнило);
 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • засвідчену копію трудової книжки особи (за наявності в неї трудової книжки) або іншого документа, що засвідчують досвід роботи;
 • засвідчену копію документа про вищу освіту;
 • засвідчені копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи (за наявності таких документів);
 • довідку компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів або підтвердження / заява / лист від компетентного органу чи сертифікованого адвоката, що підтверджує, що податкові органи відповідної юрисдикції не видають такий документ;
 • довідку компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про відсутність в неї судимості;
 • інформації кваліфікованого (кваліфікованих) бюро кредитних історій про кредитну історію фізичної особи;
 • довідку органу банківського нагляду іноземної країни або іноземного банку, в якому кандидат обіймав протягом останніх трьох років посаду, про відсутність зауважень та фактів порушень банківського законодавства і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах (якщо претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду в іноземному банку);
 • рекомендації та інші документи на розсуд кандидата.

Інформація, отримана від претендентів та учасників конкурсу з метою участі в конкурсі, результати оцінювання претендентів та учасників конкурсу, а також будь-які інші матеріали конкурсу не підлягають будь-якому розкриттю чи розголошенню Банком та працівниками, посадовими особами Банку або третіми особами, залученими Банком на договірних умовах, які отримали до них доступ в ході виконання своїх обов’язків, окрім випадків їх розкриття на вимогу уповноваженого органу державної влади, яка є обов’язковою до виконання на підставі законодавства, або коли розкриття інформації вимагається відповідно до вимог законодавства чи необхідно для захисту прав та законних інтересів Банку, його працівників та посадових осіб. Інформація, отримана від претендента чи учасника конкурсу з метою участі в конкурсі, може також розкриватись, за умови отримання відповідної попередньої письмової згоди такого претендента або учасника конкурсу.

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю:  https://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting

Претендент на посаду члена правління, відповідального за фінанси повинен відповідати таким вимогам:

 • Повна вища освіта (магістр або еквівалент) у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, ділового адміністрування.
 • Мінімум 10 років в управлінні фінансами банку, включаючи управлінський облік, фінансове планування, внутрішню і зовнішню звітність і стратегію.
 • Мінімум 5 років на керівній посаді в банку, що застосовує сучасні підходи до фінансової звітності (або еквівалентний досвід роботи в міжнародній аудиторській або консалтинговій фірмі, що працює в банківському секторі).
 • Успішний досвід впровадження управлінського обліку і трансфертного ціноутворення.
 • Досвід управління процесом закупівель.
 • Досвід підтримки відносин з МФО, аналітиками та інвесторами.
 • Наявність таких свідоцтв буде перевагою: CAP/CIPA, IPFM, CFA, ACCA та ін.
 • Практичне вільне володіння українською або російською мовами, володіння англійською мовою є перевагою.

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

 

10/07 – 31/07

 

Подання документів кандидатами на конкурс на адресу електронної пошти:  kyiv@pedersenandpartners.com

 

Дата після 31/08

 

Співбесіда фіналістів з Наглядовою радою Банку (особисто або співбесіда за допомогою засобів дистанційного зв’язку).

 

За адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

 

 

Кандидати, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Pedersen&Partners (ТОВ «Педерсен енд партнерс») до 18:00 за київським часом  31 липня 2020 року (три тижні з моменту оголошення).

e-mail: kyiv@pedersenendpartners.com

Телефон для довідок: +380 44 500 59 88

Контактна особа: Цаповська Ольга

Новини Ощаду

Прес-служба Ощадбанку