Загальні кваліфікаційні вимоги до страхових компаній,
які мають намір співпрацювати з АТ «Ощадбанк» у галузі страхування:

1. Страхова компанія має діяти відповідно до Закону України «Про страхування» та інших нормативно-правових актів України у сфері страхування, а саме:

- провадити діяльність на ринку страхування не менше 3 років;

- мати відокремлені підрозділи (філії, представництва, точки продажу) в областях України та в місті Києві та цілодобову лінію підтримки клієнтів;

- виконувати приписи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг);

- виконувати в повному обсязі свої зобов’язання перед страхувальниками, перестрахувальниками;

- мати перестраховочне покриття (договору облігаторного перестрахування з фінансово стабільним та надійним перестраховиком);

- питома вага чистих страхових платежів (валові надходження страхових платежів, що зменшені на частку страхових платежів, які повертаються страхувальникам та які сплачуються перестраховикам), отриманих від страхування кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту) та страхування фінансових ризиків, не перевищує 40% у загальному обсягу чистих страхових премій страховика на останню звітну дату та за попередній календарний рік згідно зі звітністю страховика;

- питома вага чистих страхових платежів (валові надходження страхових платежів, що зменшені на частку страхових платежів, які повертаються страхувальникам та які сплачуються перестраховикам), отриманих від страхування наземного транспорту (крім залізничного), обов’язкового та добровільного страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів не перевищує 60% загального обсягу чистих страхових платежів страховика на останню звітну дату та за попередній календарний рік згідно зі звітністю страховика;

- сума чистих активів страхової компанії повинна бути більшою за його статутний капітал на останню звітну дату;

- загальний обсяг чистих страхових платежів, переданих у перестрахування, має становити не більше 60% на останню звітну дату та за попередній календарний рік згідно зі звітністю страховика;

- провадження по позовах у суді на суму, яка перевищує 10% чистих активів, та прострочена і неврегульована заборгованість перед бюджетом та загальнообов’язковими державними фондами у страхової компанії мають бути відсутні;

- показник андерайтингу (співвідношення витрат, пов’язаних з урегулюванням страхових випадків, і страхових виплат та суми чистих зароблених премій) за останній звітний календарний рік має знаходитись у межах від 10% до 80%;

- керівник та головний бухгалтер страхової компанії мають відповідати професійним вимогам, затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг;

- розмір статутного капіталу на останню звітну дату є більшим ніж мінімальне значення цього показника, встановлене Законом України «Про страхування» для відповідного типу страхових компаній;

- сума збитку за попередній звітній календарний рік та в поточному звітному календарному році станом на останню звітну дату не повинна бути більшою 10% від власного капіталу на останню звітну дату);

- сума прийнятих активів, що використовуються у формуванні страхових резервів, має бути не заставленою;

- в історії страхової компанії (враховується також інформація щодо керівників та власників компанії) не повинно бути випадків, що можуть негативним чином характеризувати її ділову репутацію.

2. Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з АТ «Ощадбанк», та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, подають до управління з питань страхування та супутніх фінансових продуктів заяву на акредитацію.

У заяві на акредитацію мають міститись відомості про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), перелік видів страхування, на які отримано ліцензії, перелік правил страхування для кожного виду добровільного страхування, дату подання заяви, підпис керівника страхової організації, скріплений відбитком печатки.

До заяви на акредитацію додаються наступні документи (у двох примірниках):

Загальна інформація про страхову компанію.

Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Копії ліцензій на провадження відповідних видів страхової діяльності, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки страхової компанії.

Копії установчих документів, засвідчені нотаріально.

Аудиторський висновок про фінансовий стан страхової компанії на основі перевірки правильності складання та підтвердження достовірності балансу, обліку прибутків та збитків, аналізу стану обліку, відповідність обліку та дій страхової компанії вимогам законодавства України, дотримання рівності прав акціонерів (учасників) при розподілу дивідендів, голосуванні, наданні прав на придбання нових акцій тощо та підготовка висновків для надання інформації керівництву, акціонерам (учасникам) страхової компанії та іншим користувачам, а також щодо підтвердження перевищення вартості нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного фонду за останні 2 (два) звітні роки та на останню звітну дату, що передує поданню документів на отримання акредитації.

Довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства (для акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах у розмірі 10 і більше відсотків простих акцій).

Довідка про відсутність простроченої та неврегульованої заборгованості перед бюджетом та загальнообов’язковими державними фондами.

Лист від Нацкомфінпослуг щодо відсутності приписів на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання в повному обсязі.

У разі збиткової діяльності страхової компанії в останньому звітному періоді – інформація щодо причин збитковості.

Фінансова звітність страховика та інформація, необхідна для здійснення оцінки фінансового стану, а саме:

- бухгалтерський баланс страховика (”Баланс” (Звіт про фінансовий стан) (ф. №1), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73, зі змінами та доповненнями) за 4 останні звітні квартальні дати, а також за попередні три звітні роки (за наявності);

- звіт про фінансові результати діяльності страховика („Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” (ф. №2), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73, зі змінами та доповненнями) за 4 останні звітні квартальні дати, а також за попередні три звітні роки (за наявності);

- підтвердження присвоєння страховику (перестраховику) рейтингів провідними світовими рейтинговими компаніями (Fitch IBCA, Standard &Poor's, Moody's тощо) та/або національними рейтинговими агентствами (за наявності).

Опис програм облігаторного перестрахування (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касові тощо).

Листи-підтвердження перестраховиків про наявність договорів облігаторного перестрахування або інший документ, що підтверджує наявність такого договору.

Інформація з усіма розшифровками на останню звітну дату та за останній календарний рік, що надається страховою компанією відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням ДКРРФПУ від 03.02.2004 р. № 39 (далі – Порядок № 39), а саме:

а) загальні відомості про страховика (додаток 1 до Порядку № 39);

б) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2 до Порядку № 39) за 4 останні звітні квартальні дати, а також за попередні три звітні роки (за наявності);

в) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3 до Порядку № 39);

г) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4 до Порядку № 39).

Інформація про учасників або засновників страховика на дату подання документів за формою додатку 2 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності.

Загальна інформація про керівника та головного бухгалтера страхової компанії, яка має включати дані про освіту та досвід роботи у сфері страхування, в тому числі досвід роботи на керівних посадах у сфері страхування, за формою додатку 3 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності.

Протокол колегіального органу управління страхової компанії, який містить рішення про призначення керівника страхової компанії.

Наказ про призначення керівника страхової компанії.

Копія паспорта та документа щодо реєстраційного номера облікової картки платника податку (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера/картка про присвоєння ідентифікаційного номера/картку платника податку) керівника та головного бухгалтера страхової компанії, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки страхової компанії.

Інформація про наявність у страховика відокремлених підрозділів (філій, представництв, точок продажу) та їх перелік із зазначенням місцезнаходження, номерів телефонів, E-mail, прізвищ, імен, по батькові, освіти керівників і головних бухгалтерів, за формою додатку 5 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності.

Інформація про страхові продукти страховика.

Звіт про рух грошових коштів на останню звітну дату та за попередній календарний рік.

Звіт про власний капітал на останню звітну дату та за попередній календарний рік.

Інформація про умови страхування у страховій компанії (правила страхування, приклади типових договорів страхування, страхові тарифи тощо), засвідчені підписом керівника та відбитком печатки страхової компанії.

Інформація про історію страхових виплат на останню звітну дату та не менше ніж за останні три календарні роки.

Інформація про професійні об’єднання страховиків, до складу яких входить страхова компанія.

Інші документи на вимогу управління з питань страхування та супутніх фінансових продуктів.

Документи повинні бути належним чином засвідчені та пронумеровані.

Якщо документи надані страховою компанією в неповному обсязі або оформлені неналежним чином, то аналіз можливості акредитації страхової компанії не здійснюється до усунення (виправлення) цих недоліків.

3. Порядок подання документів для отримання акредитації

Документи, що подаються для отримання акредитації, з описом (переліком) поданих документів, повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і подаються в папці-регістраторі (кожний документ в окремому файлі). Опис (перелік) поданих документів повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.

4. Максимальні строки, необхідні АТ «Ощадбанк»:

  • для перевірки відповідності страхової компанії вимогам АТ «Ощадбанк» – 90 календарних днів після отримання від страхової компанії заяви на акредитацію та повного пакета документів, що зазначені в пункті 2;
  • для погодження умов договорів страхування вимогам АТ «Ощадбанк» – 30 календарних днів для кожного окремого договору страхування.

другие предложения