Вимоги до договорів страхування

1. Загальні вимоги

1.1. Договори страхування, що необхідні для захисту фінансових інтересів Банку при здійсненні кредитних операцій, укладаються в трьох примірниках, для страховика та страхувальника, сторони договору страхування, та Банку - безумовного Вигодонабувача за всіма договорами страхування, укладеними з позичальниками Банку.

1.2. Договором страхування повинен бути передбачений вичерпний перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

1.3. До договору страхування за взаємною згодою сторін та Вигодонабувача можуть вноситись зміни та доповнення, які не суперечать чинному законодавству України. Всі зміни і доповнення до договору укладаються на підставі заяви або листа однієї з сторін в письмовій формі у вигляді додаткових договорів в 3 (трьох) примірниках, кожний з яких підписується представниками сторін та Вигодонабувача і складе невід’ємну частину договору страхування.

1.4. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу та Вигодонабувача не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії договору страхування.

2. Окремі вимоги

2.1. Окремі вимоги до договорів страхування нерухомого майна – предмета іпотеки та рухомого майна (крім наземних транспортних засобів), що є предметом застави:

2.1.1. Страхова сума при страхуванні предмета застави/іпотеки встановлюється у розмірі договірної вартості майна, зазначеної в іпотечному договорі та/або договорі застави;

2.1.2. Строк дії договору страхування:

2.1.2.1. при страхуванні майна позичальників – юридичних осіб, договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору;

2.1.2.2. при страхуванні майна позичальників – фізичних осіб, договір страхування укладається на весь строк дії договору забезпечення, до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.1.3. Франшиза за договорами страхування нерухомого та рухомого майна встановлюється у розмірі до 1% від страхової суми кожної окремої одиниці застрахованого майна.

2.1.4. Умови страхування будівельно-монтажних робіт об’єктів, що є предметом застави/іпотеки, при дії всіх вище визначених вимог, визначаються виключно за погодженням з Банком.

2.2. Окремі вимоги до договорів страхування наземних транспортних засобів (далі – ТЗ):

2.2.1. Страхова сума при страхуванні наземних транспортних засобів встановлюється у розмірі його ринкової вартості, що діє на початок дії кожного року страхування.

2.2.2. Строк дії договору страхування:

2.2.2.1. при страхуванні ТЗ позичальників – юридичних осіб, договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору;

2.2.2.2. при страхуванні ТЗ позичальників – фізичних осіб, що є предметом застави, договір страхування укладається на весь строк дії договору забезпечення, до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.2.3. Франшиза за договорами страхування наземних транспортних засобів встановлюється у наступних розмірах:

2.2.3.1. за всіма ризиками (включаючи конструктивну загибель транспортного засобу) крім ризику „незаконне заволодіння” – до 1% від страхової суми;

2.2.3.2. за ризиком „незаконне заволодіння” – до 10% від страхової суми.

>2.3. Окремі вимоги до договорів страхування життя Страхувальників – Клієнтів Банку або страхування Страхувальників – Клієнтів Банку від нещасних випадків:

2.3.1. Страхова сума встановлюється:

2.3.1.1. при страхуванні життя позичальника – в перший рік страхування – на суму наданого кредиту, у подальшому – у розмірі залишку заборгованості за кредитом на початок дії кожного наступного року страхування;

2.3.1.2. при страхуванні позичальника від нещасних випадків – в перший рік страхування – на суму наданого кредиту, у подальшому – у розмірі залишку заборгованості за кредитом на початок дії кожного наступного року страхування.

2.3.2. Строк дії договору страхування: договір укладається до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

>2.3.3. Франшиза за договорами страхування життя Страхувальників - Клієнтів Банку або страхування Страхувальників - Клієнтів Банку від нещасних випадків не застосовується.

2.4. Окремі вимоги до договорів страхування фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно:

2.4.1. Страхова сума при страхуванні фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно встановлюється у розмірі його договірної вартості, що зазначена в договорі застави/іпотеки. 

2.4.2. Строк дії договору страхування при страхуванні фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно, що є предметом застави (іпотеки) – не може бути більше строку дії позовної давності.

2.4.3. Франшиза за договорами страхування фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно не застосовується.

2.5. Окремі вимоги до договорів страхування тварин:

2.5.1. Страхова сума при страхуванні тварин встановлюється у розмірі їх договірної вартості, що зазначена в договорі застави.

2.5.2. Строк дії договору страхування: договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.5.3. Франшиза за договорами страхування тварин не повинна перевищувати 10% від страхової суми кожної окремої групи тварин.

2.6. Окремі вимоги до договорів страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур:

2.6.1. Страхова сума при страхуванні майбутнього врожаю сільськогосподарських культур встановлюється у розмірі його договірної вартості, що зазначена в договорі застави.

>

2.6.2. Франшиза за договорами страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур не повинна перевищувати 10% від страхової суми кожної окремої культури.

2.7. Страхові платежі за всіма договорами страхування, що зазначені вище, вносяться страхувальником (позичальником) наступним чином:

2.7.1. страхувальником фізичною особою – разовим річним платежем у повному обсязі до початку першого року дії договору страхування та, при страхуванні на кілька років, до початку наступного періоду страхування відповідно до умов договору страхування.

2.7.2. страхувальником юридичною особою – разовим річним платежем у повному обсязі до початку дії договору страхування або з розстроченням по строках згідно укладеного договору страхування, але не рідше ніж раз у квартал.

другие предложения