Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 23.07.2014

Наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» прийнято рiшення методом опитування про обрання заступника голови наглядової ради АТ "Ощадбанк" (протокол № 5 вiд 23 липня 2014 року) Алексєєва Iгоря Сергiйовича - заступника Мiнiстра юстицiї-керiвника апарату. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п’ять рокiв. У разi отримання Банком iнформацiї стосовно iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -буде надана додатково.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Є. В. Драчко-Єрмоленко підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения