Відомості про зміну складу посадових осіб емітента за 26.09.2014


Вiдповiдно до Протоколу № 7 вiд 26 вересня 2014 року наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" прийнято рiшення методом опитування про звiльнення Березовського Євгенiя Наумовича з посади першого заступника голови правлiння АТ "Ощадбанк"на пiдставi п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України 26.09.2014р. Строк перебування на посадi 4 мiсяця 06 днiв. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” А. З. Барсуков підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения