Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 18.03.2014

Вiдповiдно до Протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" вiд 18 березня 2014 року припинено повноваження Подрєзова Сергiя Олександровича як Голови Правлiння АТ «Ощадбанк» шляхом звiльнення iз займаної посади з пiдстав, передбачених п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України, 18 березня 2014 року. Строк перебування на посадi 2 роки 11 мiсяцiв 07 днiв. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.

Вiдповiдно до Протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" вiд 18 березня 2014 року до моменту отримання письмової згоди Нацiонального банку України на заступлення Пишним А.Г. на посаду голови правлiння публiчного
акцiонерного товариства “Державний ощадний банк України” покласти виконання обов’язкiв голови правлiння публiчного акцiонерного товариства “Державний ощадний банк України” на першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» Кiрєєва Дениса Борисовича. Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 10.2008-10.2010 Генеральний директор ТОВ „СЛАВ Менеджмент”; 10.2010-03.2014 перший заступник голови правлiння АТ „Ощадбанк”, з 19.03.2014 в. о. голови правлiння АТ „Ощадбанк".
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.

В. o. голови правління АТ „Ощадбанк” Д. Б. Кірєєв підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения