Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі за 07.02.2013

1. Дата делістингу, дія, найменування фондової бiржi, номiнальна вартість та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 07.02.2013 р. емiтенту стало відомо, що облiгацiї  АТ " Ощадбанк " серії В номінальною вартістю 1 000,00 грн. в кількості  200 000 штук виключено з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

2. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дiя, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів - 100%.

3. Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій АТ „Ощадбанк” серiї В, реєстраційний №1035/2/07, дата реєстрації 28.12.2007 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Вид, тип, та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: іменні відсоткові звичайні (без додаткового забезпечення) облігації серії В; бездокументна форма існування.

5. Дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делiстинг цінних паперів емітента: 07 лютого 2013 року ПАТ „Фондова біржа ПФТС” прийнято рішення про делістинг з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу та припинення торгівлі цінних паперів АТ «Ощадбанк». Рішення набуває чинності з 07 лютого 2013 року.

6. Види, кількість цінних паперів, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власників: інші випуски цiнних паперiв емiтентом яких є АТ „Ощадбанк” у лiстингу не перебувають.

7. Дата з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу:  з 07 лютого 2013 року облігації АТ „Ощадбанк” серії „В”  виключені з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Підставою є закінчення строку обігу цінних паперів (п. 5.22.9 та п. 5.21.8 Правил ПАТ „Фондова біржа ПФТС”).

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Кірєєв Д. Б. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения