Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 10.06.2014

В зв'язку з тим, що термiн повноважень попередньої ревiзiйної комiсiї сплинув, Наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» прийнято рiшення про призначення нового персонального складу ревiзiйної комiсiї (протокол № 4 вiд 10 червня 2014 року).

Наглядова рада вирiшила: призначити ревізійну комісію публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України” у складі:

1. Голова ревізійної комісії - Греба Роман Володимирович - заступник керівника Апарату Прем’єр-міністра України.

2. Член ревізійної комісії - Диба Михайло Іванович - заступник Голови Державної фінансової інспекції України.

3. Член ревізійної комісії - Лівий Іван Зіновійович – директор департамент фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку. У разi отримання Банком iнформацiї стосовно iнших посад, якi обiймли особи протягом останнiх п'яти рокiв - буде надана додатково. Посадові особа згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi не володiють.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Є.В. Драчко-Єрмоленко підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

другие предложения