Відомості про зміну складу посадових осіб емітента за 26.03.2014

Згiдно листа Нацiонального банку Українивiд 26.03.2014 р. №41-112/12618 та рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» вiд 18 березня 2014 року № 1 погоджено призначення на посаду голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» Пишного А.Г. 

«Заступаю на посаду голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» з 26 березня 2014 року згiдно наказу № 85-к вiд 26.03.2014 року АТ «Ощадбанк». 

Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк"). У разi отримання Банком iнформацiї стосовно iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв – буде надана додатково. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Д.Б. Кірєєв підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения